CONTACTE SOL·LICITUD PROSPECCIÓ BON NADAL
CONTACTE SOL·LICITUD PROSPECCIÓ FELIZ NAVIDAD

Avís legal

1. INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ
 
Els termes i condicions recollits en el present Avís Legal regulen l’ús del Lloc web (d’ara endavant, el “Lloc web”) que Codorniu, S.A. (d’ara endavant, “CODORNIU”) posa a la disposició dels Usuaris que accedeixin al seu Lloc web (d’ara endavant, el “Usuari” o “Usuaris”) amb la finalitat de proporcionar-los informació sobre els serveis, activitats, cursos, visites als cellers, entre d’altres, oferts per CODORNIU.

CODORNIU, amb CIF nombre A0814953, té el seu domicili social a l’Edifici Alta 1, Avinguda Països Catalans, nº 38, 08950 Esplugues de Llobregat, i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 23.827, Foli 45, Fulla B-62.284. Si desitja contactar amb CODORNIU pot utilitzar l’adreça de correu postal a dalt indicada, o si ho prefereix a través del correu electrònic <eventos@codorniu.es>

La utilització del Lloc web pels Usuaris implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

Els Usuaris han de llegir atentament l’Avís Legal present en el Lloc web en cadascuna de les ocasions en què es proposin utilitzar el mateix, ja que aquest pot sofrir modificacions sense previ avís.

Alguns serveis del Lloc web accessibles per als Usuaris estan sotmesos a condicions generals de contractació, condicions particulars, reglaments i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i/o modifiquen els presents termes i condicions, i que hauran de ser acceptades pels Usuaris abans de realitzar-se la prestació del servei corresponent.

En accedir al Lloc web, l’Usuari declara ser major d’edat, conforme a la legislació espanyola i disposar de la capacitat jurídica requerida per vincular-se per les disposicions del present Avís Legal.

L’accés a i/o la utilització d’aquests serveis i continguts expressa la sencera i incondicional acceptació de les condicions particulars en la versió publicada per CODORNIU al moment en què es produeixi aquest accés i/o utilització.

És possible que, al llarg de la prestació dels serveis inclosos en el Lloc web, es modifiqués el nom del domini sota el qual aquests serveis es presten. Per tant, els Usuaris coneixen i accepten aquesta possibilitat, romanent en tal cas completament vigent les obligacions acceptades pels Usuaris i CODORNIU en funció de l’establert en aquest document.
 
 
2. CONDICIONS D’ÚS DELS CONTINGUTS I SERVEIS
 
L’ús del Lloc web i el seu contingut és totalment voluntari i sota la responsabilitat de l’Usuari.

L’accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

Els Usuaris únicament podran accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en el Lloc web o s’utilitzin habitualment en Internet per a aquesta fi, sempre que no impliquin la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial o impliquin algun tipus de dany per al Lloc web i/o la seva informació o serveis oferts.

Els Usuaris s’obliguen a usar els continguts i serveis de forma diligent, legal, correcta i lícita i, en particular, es comprometen a títol merament enunciatiu i no exhaustiu a abstenir-se de:

 • a. utilitzar els continguts i serveis de manera que produeixin o puguin produir efectes i/o amb finalitats contràries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
 • b. transmetre o difondre informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, software, i en general, qualsevol material obscè, ofensiu, vulgar o que indueixi actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamantes, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
 • c. reproduir, copiar, o distribuir els continguts, així com permetre l’accés del públic als mateixos a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, o transformar-los o modificar-los, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • d. vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a CODORNIU o a tercers;
 • e. utilitzar els serveis i continguts de manera que pugui suposar un perjudici o sobrecàrrega per al funcionament del Lloc web;
 • f. realitzar transaccions fraudulentes o que puguin facilitar conductes il·lícites o fraudulentes de qualsevol tipus, i
 • g. emprar els continguts i serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc web amb qualsevol tipus de finalitat publicitària i, especialment, per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats individualitzats o dirigits a una pluralitat de persones, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Els Usuaris respondran pels danys i perjudicis de tota naturalesa que CODORNIU pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquest Avís Legal o de la llei en relació amb la utilització del Lloc web.
 
 
3. SOL·LICITUD DE CONTRACTACIÓ
 
Quan un Usuari vulgui sol·licitar el servei ofert a través del Lloc web, haurà d’emplenar un qüestionari en el qual se li sol·licitaran una sèrie de dades personals a fi d’obtenir informació sobre l’activitat que l’Usuari pretén reservar, els serveis que serien requerits per part de CODORNIU i detalls relatius a la data i hora en la qual es pretén realitzar l’activitat seleccionada. Així, una vegada emplenat el corresponent qüestionari i analitzada la seva sol·licitud, CODORNIU es posarà en contacte amb l’Usuari pel mètode que ha indicat preferent per procedir a concretar últims detalls i oferir-li el servei sol·licitat.

En aquesta fase de sol·licitud de contractació, quant a la recollida i tractament de dades de caràcter personal per part de CODORNIU, s’estarà novament a l’establert en la Clàusula 8 d’aquest Avís Legal.
 
 
4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
 
CODORNIU es reserva el dret a interrompre l’accés al Lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través del mateix a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa fundada.

En conseqüència, CODORNIU no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del Lloc web ni dels continguts, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part dels Usuaris es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, a cap moment puguin exigir-se responsabilitats per la discontinuïtat o falta de disponibilitat dels seus serveis.

CODORNIU no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de CODORNIU, i/o degudes a una actuació dolosa o culposa dels Usuaris i/o tinguin per origen causes de Força Major. Sense perjudici de l’establert en l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i a l’efecte de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de CODORNIU, tals com: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac d’hackers, crackers o altres tercers a la seguretat o integritat del sistema informàtic. En qualsevol cas, sigui com sigui la seva causa, CODORNIU no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

CODORNIU exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través del Lloc web, ni tampoc pels continguts prestats o oferts per terceres persones o entitats. CODORNIU tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el Lloc web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats en la mateixa.

CODORNIU no es responsabilitza pel contingut de la informació recollida en el Lloc web, així com per aquelles opinions, comentaris, apreciacions o qualsevol altra manifestació recollida en el mateix que no siguin emeses directament per CODORNIU.

CODORNIU exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

CODORNIU no es fa responsable dels continguts, qualssevol que siguin els mateixos, que els Usuaris enviïn a CODORNIU per mitjà del Lloc web, per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol un altre mitjà, sent per tant imputable als Usuaris qualsevol responsabilitat dimanante dels continguts enviats pels mateixos.

CODORNIU no es fa responsable per la utilització que els Usuaris realitzin del Contingut del Lloc web, així com de qualsevol altre material contingut en el Lloc web, que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol dret de tercers. D’igual forma, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a CODORNIU.
 
 
5. ENLLAÇOS A TERCERS (ENLLAÇOS SORTINTS)
 
El servei d’accés al Lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, CODORNIU actua com a prestador de serveis de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (d’ara endavant, la “LSSI”) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud o que puguin lesionar-se béns o drets de tercers i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En el cas que els Usuaris considerin que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podran comunicar-li-ho a CODORNIU a l’adreça de contacte assenyalada al primer apartat d’aquest Avís Legal, indicant:

 • a. del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
 • b. una descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat; i
 • c. una declaració expressa que la informació continguda en la comunicació és exacta.

En cap cas aquesta comunicació comporta l’obligació de retirar el corresponent enllaç, ni suposa, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de CODORNIU amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

CODORNIU no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a CODORNIU, excepte en el previst en l’esmentat article 17 de la LSSI.

Si els Usuaris decideixen visitar i/o utilitzar qualsevol els Llocs Enllaçats, ho faran pel seu compte i risc, i hauran de prendre les mesures de protecció oportunes contra virus o altres elements nocius.
 
 
6. ENLLAÇOS Al LLOC WEB (ENLLAÇOS ENTRANTS)
 
No s’autoritza a tercers a introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Lloc web excepte consentiment exprés de CODORNIU.

En el cas que s’autoritzi a un tercer utilitzar l’enllaç, aquest ús es farà respectant les limitacions i finalitats previstes en la mateixa autorització.

CODORNIU podrà sol·licitar, en qualsevol moment i sense necessitat d’aportar les raons d’aquesta sol·licitud, que s’elimini qualsevol enllaç al Lloc web, després de les quals el responsable del lloc web enllaçant haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

 
 
7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
La totalitat dels continguts del Lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links, dominis, marques i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són de l’exclusiva propietat de CODORNIU o de tercers, els drets dels quals si escau reconeix CODORNIU, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibida la utilització de qualsevol dels elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb qualsevol tipus de finalitat, especialment comercial, així com la seva distribució, comunicació pública, modificació, alteració, transformació o descompilació, excepte autorització expressa per escrit per part del titular dels mateixos.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com una acció constitutiva de delicte tipificada en els articles 270 i següents del Codi Penal.
8. POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Qualsevol dada de caràcter personal que els Usuaris facilitin durant l’ús del Lloc web serà tractat conforme a la nostra Política de Privadesa present en [Incloure enllaç a la Política de Privadesa].

Els Usuaris han de llegir i acceptar aquesta Política de Privadesa abans de facilitar les seves dades personals a CODORNIU.
 
 
9. GENERALITATS
 
Qualsevol clàusula o disposició del present Avís Legal que sigui o esdevingui il·legal, invàlida o inexigible serà exclosa del mateix i serà considerada inaplicable en el que aconsegueixi a tal il·legalitat, invalidesa o inexigibilidad, i serà substituïda per una altra que s’assembli el més possible a l’anterior, però no afectarà o perjudicarà a les restants disposicions, les quals quedaran al marge de qualsevol clàusula o disposició il·legal, invàlida o inexigible i romandran per contra amb plena vigència i efecte.

CODORNIU exclou qualsevol tipus de garantia, i, per tant, queda lliure de total responsabilitat derivada dels punts expressats amb anterioritat, així com d’altres aspectes que poden no estar contemplats en el present document.
 
 
10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
 
La relació entre CODORNIU i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 
A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant aquesta Política de Privadesa, Codorniu, S.A. (d’ara endavant, “CODORNIU”) informa als Usuaris (d’ara endavant, el “Usuari” o “Usuaris”) del Lloc web (d’ara endavant, el “Lloc web”) sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal recollits dels Usuaris del Lloc web, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a CODORNIU les dades personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir sobre els mateixos en ocasió del seu accés i ús dels serveis oferts en el Lloc web.

Les úniques dades personals als quals CODORNIU tindrà accés a través del Lloc web seran aquells que l’Usuari faciliti voluntàriament i que seran tractats d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), i la seva normativa de desenvolupament. En aquest sentit cal que l’Usuari conegui que per a la prestació dels serveis oferts a través del Lloc web se li sol·licitaran dades de caràcter personal, la recollida d’algun dels quals resulta del tot necessària per a la prestació dels serveis que l’Usuari hagi pogut sol·licitar.

En compliment de la normativa vigent, CODORNIU manifesta expressament que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva possible pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.
 
 
1. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL FACILITATS A través DEL LLOC WEB
 
Sense perjudici del previst en l’indicat en cadascun dels formularis del Lloc web, les dades personals que el Client faciliti formaran part d’un fitxer titularitat de CODORNIU amb la finalitat de gestionar i atendre la seva sol·licitud, així com per remetre-li informació sobre els productes i serveis, tant per mitjans postals com a electrònics.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, enviant un correu electrònic a l’adreça reservas@codorniu.es o una carta dirigida al Departament Legal de Codorniu, Av. Països Catalans, 38, 2ª Planta, 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona.
 
 
2. MAJORIA D’EDAT
 
Els productes i serveis oferts en el Lloc web solament poden ser contractats per persones físiques majors de 18 anys amb plena capacitat legal d’obrar. CODORNIU es reserva el dret a comprovar a qualsevol moment l’edat dels Usuaris que pretenguin fer ús d’aquests productes i serveis, reservant-se el dret de no prestar-los si se sospita que l’Usuari és menor d’edat.
 
 
3. COMUNICACIÓ DE DADES
 
CODORNIU informa i garanteix expressament als Usuaris que les seves dades personals no seran cedits a tercers. En tot cas, si CODORNIU decidís cedir les dades personals dels Usuaris a tercers, se sol·licitaria, amb caràcter previ, el seu consentiment exprés, informat i inequívoc.

CODORNIU podrà divulgar informació sobre l’Usuari sense el seu consentiment previ si així s’exigeix per llei o ho exigís un Jutge o Tribunal.
 
 
4. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVADESA
 
CODORNIU es reserva el dret a modificar, actualitzar i/o adaptar la Política de Privadesa a qualsevol canvi en la legislació aplicable o en la interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o a introduir qualsevol canvi que es consideri rellevant o apropiat per part de CODORNIU.

CODORNIU notificarà als Usuaris qualsevol canvi a la Política de Privadesa mitjançant un avís en el Lloc web i resultaran aplicables des de la data efectiva de publicació.

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

 
Política d’ús de cookies
 
S’adverteix a l’Usuari que aquesta pàgina Web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten que sigui el propi Usuari el que emmagatzemi la informació que genera la seva activitat a la xarxa. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un Usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’Usuari.

Aquest Lloc web pot utilitzar les següents cookies:
 
 
Cookies tècniques
 
Són aquelles que permeten a l’Usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de videos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Dins d’aquestes cookies podem trobar, entre d’altres, cookies d’entrada d’Usuari, d’autenticació, de seguretat d’Usuari, de sessió de reproductor multimèdia, de sessió per equilibrar la càrrega o les cookies de complement (plug in) per intercanviar continguts socials.
 
 
Cookies de personalització
 
Són aquelles que permeten a l’Usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’Usuari com, per exemple, serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.
 
 
Cookies analítiques
 
Les cookies d’anàlisis permeten el seguiment i anàlisi del seu comportament de navegació en el nostre Lloc web, amb la finalitat de poder elaborar perfils de navegació dels Usuaris per introduir millores en els nostres serveis en funció de l’anàlisi de les seves dades d’ús. D’aquesta manera, podem conèixer la següent informació:

– La data i l’hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar el nostre Lloc web.

– L’accés als continguts que l’Usuari va escollir en la seva última visita al nostre Lloc web.

Per realitzar les estadístiques d’ús del nostre Lloc web utilitzem eines estadístiques amb un abast limitat a les funcions descrites en el paràgraf anterior i amb la finalitat de conèixer el nivell de recurrència dels nostres visitants i els continguts que resulten més interessants. D’aquesta manera podem concentrar els nostres esforços a millorar les àrees més visitades i fer que l’Usuari trobi més fàcilment el que busca.

El Lloc web pot utilitzar informació de la seva visita per realitzar avaluacions i càlculs estadístics sobre dades anònimes, així com per garantir la continuïtat del servei o per realitzar millores en els seus llocs web. Aquesta informació no serà utilitzada per a cap altra finalitat.
 
 
Cookies publicitàries
 
Les cookies publicitàries permeten gestionar, de la forma més eficaç possible, els espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web, sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència amb la qual es mostren els anuncis.
 
 
Cookies de publicitat comportamental
 
Les cookies de publicitat comportamental (també anomenades de seguiment) permeten gestionar de manera eficaç, els espais publicitaris inclosos en aquesta pàgina web. Aquestes cookies emmagatzemen informació del seu comportament obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa ens permet desenvolupar un perfil específic per mostrar-li publicitat en funció del mateix.

Dins d’aquesta tipologia s’inclouen les cookies utilitzades per a finalitats de limitació de la pressió venedora, inici de sessió financera, afiliació publicitària, clic en la detecció del frau, recerca i anàlisi de mercats, millora i depuració de productes, entre d’altres.
 
 
Cookies de complement de xarxes socials per al seguiment
 
Les cookies de complement “plug in” per intercanviar continguts socials poden ser utilitzades per tercers per realitzar el seguiment de persones, tant membres com no membres d’una xarxa social, per incloure publicitat comportamental o per a l’anàlisi i la recerca de mercats.
A continuació s’inclou la següent taula, únicament amb caràcter d’exemple, amb identificació de les cookies més rellevants utilitzades en els Llocs web, així com si són pròpies o de tercers (i identificació del tercer contractat o els serveis del qual s’han decidit utilitzar) i la seva finalitat:
 
 
Cookies utilitzades en aquest lloc Web
 
Cookie: _ga
Caducitat: 2 anys
Tipus de cookie: Mesura d’ús del lloc web (Google Analytics)
Finalitat: Aquesta cookie s’utilitza per distingir usuaris únics mitjançant l’assignació d’un número generat aleatòriament com un identificador de client. S’inclou en cada sol•licitud de pàgina en un lloc web i s’utilitza per calcular el volum de visitants, sessions i dades per als informes d’anàlisi del web. Per defecte, caduca als 2 anys, encara que el propietari del web pot personalitzar aquesta permanència.

 

Cookie: _utma
Caducitat: 2 anys
Finalitat: Aquest número generat aleatòriament s’utilitza per determinar visitants únics al nostre lloc web.

 

Cookie: _utmb
Caducitat: 30 minuts
Finalitat: Aquest número generat aleatòriament treballa amb _utmc per calcular la mitjana de temps que els usuaris passen al nostre lloc web.

 

Cookie: _utmc
Caducitat: Cuando se cierra el navegador
Finalitat:Aquest número generat aleatòriament treballa amb _utmc per calcular la mitjana de temps que els usuaris passen al nostre lloc web.

 

Cookie: _utmz
Caducitat: 6 mesos
Finalitat: Aquest és un número generat a l’atzar i informació sobre com s’ha arribat a un lloc web (per exemple, directament o a través d’un vincle, amb una cerca orgànica o de pagament).

 

Cookie: _utmv
Caducitat: 2 anys
Finalitat: S’utilitza per emmagatzemar dades variables del nombre de visitants. Aquesta cookie es crea quan un desenvolupador utilitza el mètode _setCustomVar amb una variable personalitzada del nombre de visitants. La cookie s’actualitza cada vegada que les dades s’enviïn a Google Analytics.
 
 
Gestió de Cookies
 
Sense perjudici de l’anterior, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. No obstant això, la desactivació de les cookies pot afectar al correcte funcionament de determinades seccions de la pàgina web.

Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació:

 • Si utilitza Microsoft Internet Explorer, en l’opció de menú Eines seleccionant Opcions d’Internet i accedint a Privadesa.
 • Si utilitza Firefox per Mac en l’opció de menú Preferències, seleccionant Privadesa, accedint a l’apartat Mostrar Cookies, i per Windows en l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions, accedint a Privadesa i després a Usar una configuració personalitzada per a l’historial.
 • Si utilitza Safari, en l’opció de menú Preferències, seleccionant Privadesa.
 • Si utilitza Google Chrome, en l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions (Preferències en Mac), accedint a Avançades i després en l’opció Configuració Contingut de la secció Privadesa, i finalment marcant Cookies en el diàleg Configuració de contingut.

La informació obtinguda a través de les cookies és utilitzada per CODORNIU.

Finalment, li informem que té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de cookies per part de CODORNIU, configurant per a això el seu navegador en els termes previstos en el punt anterior.