CONTACTE SOL·LICITUD VISITA'NS BON NADAL
CONTACTE SOL·LICITUD VISITA'NS FELIZ NAVIDAD

Condicions de reserva

CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER D’ESPAIS I ESDEVENIMENTS

Els preus inclouen el lloguer de la sala i una visita opcional a les instal•lacions.
Durant la celebració de l’esdeveniment, Codorníu posa a la seva disposició una persona responsable que estarà pendent que tot transcorri amb normalitat: supervisió, manteniment, neteja, etc.
El lloguer de l’espai és per a un dia sencer. Si es necessita algun altre dia de muntatge/desmuntatge, s’haurà de pagar un cost extra per dia.
L’organització de l’esdeveniment va a càrrec del client. Codorníu no té l’exclusivitat de cap càtering, fotògraf, floristeria, etc.
Els horaris de finalització de l’esdeveniment són:
Dinars: 22 p.m.
Sopars: 3 a.m.
Si s’allarga l’horari de finalització es cobrarà un extra.
No poden introduir-se substàncies perilloses, materials inflamables o elements pirotècnics a la sala.
Per raons d’higiene i seguretat queda totalment prohibida l’entrada o permanència a la sala de qualsevol tipus d’animal.
No es permet fumar a les sales.

MUNTATGE, NETEJA I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS

Codorníu ofereix un servei de neteja que consisteix a repassar els espais abans de l’esdeveniment, tenir una persona de manteniment durant l’esdeveniment, i una realitzar un altre servei neteja un cop acabat aquest. La neteja citada no inclou l’eliminació dels materials utilitzats per al muntatge de l’acte i del càtering (plantes, moquetes, espelmes, aliments, ampolles, etc.) que hauran de ser retirats pel client en acabar l’acte.
Un cop finalitzat el desmuntatge, el client es compromet a deixar els espais en el mateix estat en què els ha trobat.
Els operadors de càtering i empreses muntadores són responsables del servei de retirada de residus.
El client haurà d’assumir el cost de qualsevol desperfecte ocasionat a l’espai o al material que s’hagi cedit o que estigués present a l’espai.
El dinar/sopar del personal de Codorníu anirà a càrrec del client.

NORMATIVA I SEGURETAT

El client es compromet a tenir tots els permisos, llicències i autoritzacions d’acord amb totes les obligacions legals, laborals, de prevenció, de seguretat i higiene, de Seguretat Social i d’altres, que siguin pertinents en relació amb el personal o els professionals que contracti per oferir serveis durant l’acte.

El client haurà de contractar o exigir als seus proveïdors que contractin una assegurança de responsabilitat que cobreixi els riscos i danys de l’acte i dels assistents al mateix, així com del personal contractat.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA

Per tal de donar compliment al que disposa l’article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals i el Reial Decret 171/2004 de desenvolupament del mateix, els treballadors autònoms i empreses, ja siguin contractats directament o subcontractats per tercers , que desenvolupin activitats a les instal•lacions de GRUP CODORNÍU, lliuraran a l’atenció del nostre Servei de Prevenció la següent documentació, sempre de forma prèvia a l’inici de la feina:

 • Relació de treballadors (amb DNI) que hagin d’accedir a les instal•lacions de CODORNÍU i TC2 dels mateixos, alta a la SS o rebut de pagament d’autònoms.
 • Avaluació de riscos i planificació preventiva aplicable a les activitats que es desenvoluparàn dins les instal•lacions de CODORNÍU.
 • Certificats de formació i informació en matèria de prevenció dels treballadors que hagin d’accedir a les instal•lacions de CODORNÍU.
 • Certificats de formació específica en cas que es requereixi una acreditació (conducció de carretons, tractament de legionel•la, etc.)
 • Certificats d’aptitud mèdica dels treballadors que hagin d’accedir a les instal•lacions de CODORNÍU.
 • Certificats de lliurament d’EPIS als treballadors que hagin d’accedir a les instal•lacions de CODORNÍU.
 • Fitxes de dades de seguretat dels productes químics que seran utilitzats pel personal de l’empresa externa o treballadors autònoms dins les instal•lacions de CODORNÍU.
 • Certificats de conformitat de la maquinària utilitzada pel personal de l’empresa externa o treballadors autònoms dins les instal•lacions de CODORNÍU.
 • Justificant d’estar al corrent de pagament a la SS i AT.
 • Justificant de posseir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
 • Justificant d’inscripció al REA (només empreses de construcció).

Els recordem que per poder entrar a treballar a les instal•lacions de Codorníu cal acreditar-se prèviament per tenir accés autoritzat el dia de l’esdeveniment.

La informació sol•licitada en els punts de l’1 al 5 ambdós inclosos, és imprescindible per autoritzar l’accés dels seus operaris a les nostres instal•lacions.

SERVEIS INCLOSOS

  • Lloguer de l’espai durant el temps acordat
  • Visita opcional a les instal•lacions
  • Neteja de les instal•lacions abans i després de l’acte
  • Responsable de Codorníu
  • Supervisor del muntatge i desmuntatge
 • Persona de manteniment
 • Climatització de l’espai
 • Consums: aigua corrent i electricitat (*)
 • Sala Audiovisual: projector i pantalla.

 

(*) Quan el muntatge necessiti un consum extra s’emetrà una facturació adicional. Aquesta valoració la realitzarà la nostra oficina tècnica.

CONSUM/OBSEQUIS DE VI I CAVA

Durant la celebració de l’esdeveniment a les nostres instal•lacions el vi i cava consumit/obsequiat haurà de ser del Grup Codorníu.

CONDICIONS DE PAGAMENT

L’espai seleccionat pel client es considerarà reservat en ferm tan sols quan quedi signat el contracte d’arrendament i ingressat en dipòsit el 50% de l’import total del lloguer.

Una setmana abans de l’esdeveniment s’ha d’haver pagat la totalitat de l’import.

CANCEL•LACIÓ L’ESDEVENIMENT

Dins dels 3 mesos anteriors a la data de l’esdeveniment no es retornarà la paga i senyal.
Entre els 3 i 6 mesos anteriors a la data de l’esdeveniment es retornarà el 50 % de la paga i senyal.
Entre els 6 i 9 mesos anteriors a la data de l’esdeveniment es retornarà el 75 % de la paga i senyal.
Fins als 9 mesos anteriors a la data de l’esdeveniment es retornarà la paga i senyal, excepte l’import de les despeses bancàries.